Home

Samotny i samolubny? Podejmowanie decyzji w sferze społecznej i samotność - badania z użyciem metod multimodalnego neuroobrazowania i próbkowania doświadczeń.

Celem projektu jest zbadanie, czy u osób z wysokim poziomem poczucia samotności obserwować można mniejszą skłonność do zachowań prospołecznych niż u osób z niskim poziomem poczucia samotności. W każdym z trzech głównych badań projektu uczestnicy poproszeni zostaną o wzięcie udziału w grach ekonomicznych (e.g. Dyktator, Ultimatum) i/lub dylematach społecznych (Dylemat Więźnia). W trakcie wykonywania zadań aktywność ich mózgu monitorowana będzie przy użyciu EEG, fMRI, a także wykorzystana zostanie metoda ‘hiperskanowania’ EEG. Dodatkowo, analiza danych laboratoryjnych zostanie uzupełniona o wyniki dotyczące codziennego funkcjonowania zebrane przy użyciu krótkich ankietek wysyłanych na telefony uczestników pomiędzy sesjami badania. Projekt finansowany z grantu NCN SONATA BIS 2022/46/E/HS6/00138

Jak poznawcza reinterpretacja afektywna wpływa na przetwarzanie informacji społecznych u osób samotnych? Badania z użyciem potencjałów wywołanych EEG i neuromodulacji (HD-tDCS).

Projekt finansowany z grantu NCN OPUS 2019/35/B/HS6/00517

Jak samotność wpływa na przetwarzanie informacji społecznych? Od aktywności neuronalnej przez markery fizjologiczne do codziennego funkcjonowania.

Projekt finansowany z grantu NCN OPUS 2018/31/B/HS6/02848

o pracowni

Celem działań zespołu Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN jest zrozumienie procesów neuronalnych i behawioralnych, które pozwalają nam wychwycić i zinterpretować to co inne osoby myślą, czują i robią. W aktualnie prowadzonych przez nas projektach badawczych staramy się odpowiedzieć odpowiedzieć na pytanie o to, jakie czynniki wpływają na naszą zdolność przetwarzania informacji o charakterze społecznym oraz towarzyszącą jej aktywność mózgu. W naszych badaniach biorą udział zarówno osoby zdrowe, jak i pacjenci z różnymi zaburzeniami neuropsychiatrycznymi, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć czynniki kształtujące nasze funkcjonowanie społeczne. Nasze zainteresowania badawcze skupiają się na wpływie poczucia samotności (czy też 'subiektywnej izolacji społecznej’) na mechanizmy poznawcze i fizjologiczne związane z tzw. poznaniem społecznym. 

 

By lepiej zrozumieć w jaki sposób nasz odbiór świata społecznego przekłada się na mechanizmy fizjologiczne, w swojej pracy łączymy szereg różnych metod badawczych, włączając w to metody behawioralne i neuropsychologiczne, neuroobrazowanie (fMRI), metody neuro- (EEG) i psychofizjologiczne (ECG), techniki nieinwazyjnej stymulacji mózgu (przezczaszkowa stymulacja prądem) i techniki pomiaru w codziennych sytuacjach przy użyciu tzw. urządzeń ubieralnych.

współpraca

finansowanie